ALGUNES METODOLOGIES DOCENTS QUE INTEGREN LA CERCA A INTERNET:

  • Cerca Guiada: Primeres estructuracions de cerca. El procés consta de set components.
  • WebQuest: Són activitats orientades cap a la investigació en les quals part o tota la informació amb què l’alumnat interactua prové de recursos d’Internet. Consten de sis components.
  • MiniQuest: Són activitats més senziles que les WebQuests. Consten de tres components.
  • Cacera del tresor: És un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que integra Internet. Planteja un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es poden extreure o inferir les respostes.
  • ABP- PBL (Aprenentatge Basat en Problemes): Activitats basades en problemes no estructurats, que no tenen una única solució i són propers a l'entorn de l'alumne.Aprenentage col·laboratiu.
  • ApP (Aprenentatge Basat en Projectes): Activitats orientades a la realització d'un projecte on s'identifiquen les necessitats d'aprenentatge, es cerca la informació necessària i es retorna al projecte. Poden incloure més d'un problema que cal esoldre. Les tasques són més estructurades i el tutor més actiu.
  • CAIT: Model d'aprenentatge constructiu, autoregulat, interactiu i tecnològic basat en contextos reals.
  • MIE-CAIT: Procés d'aprenentatge basat en el nodel CAIT. Es basa en considerar el docent com a mediador-facilitador dels aprenentatges dels alumnes, preten desenvolupar un ensenyament/aprenentatge contextualitzat i individualitzat, centrat en l'activitat col·laborativa dels alumnes i propiciant la seva interacció amb múltiples activitats i recursos a fi de desenvolupar la seva autonomía en l'aprenentatge i la construcció de coneixement significatiu.
  • Mètode de l'artefacte: És una metodologia didàctica que permet realitzar un complet anàlisi d’objectes i aparells des de diversos punts de vista. Per realitzar aquest estudi cal respondre un conjunt de preguntes, agrupades per contextos.Més informació:
Cerca Guiada Què són les WebQuests
Eines per crear WebQuest
Què són les MiniQuest
Generador de MiniQuest
Biblioteca Semàntica de WebQuest
Modelo WebQuest i EES
Miniquest
Generador de Miniquest
Caceres del tresor
Generador php webQuest
Aprenentatge Basat en Problemes

Aprenentatge Basat en Projectes

CAIT
WebCAIT
MIE-CAIT

Mètode de l'artefacte
mapr.gif Blocs a l'educació
Aplicacions per fer preguntes per internet


MODELS DE PROCEDIMENTS PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES D'INFORMACIÓ MÉS UTILITZATS MUNDIALMENT:

(models)
(quadre)

Gavilán (Colombia)Competencies per al Tractament de la Informació – CMI
OSLA (Canadà)Estudis d'informació Kinder Grau 12
Kuhlthau (USA)Cerca d’Informació
Eisenberg/Berkowitz (Big6) (USA) Informació per a la Solució de Problemes
Irving (Regne Unit)Competències per al Tractament de la Informació – CMI
Stripling/Pitts (USA)Procés d'Investigació
Presentació PowerPoint
Documentació(pdf)

Documentació(pdf)


Pas 1:definir el problema d'informació i què es necessita indagar per resoldre/decidir
1a ETAPA: Preparar-se per investigar: 1. Definir 2. Explorar 3. Identificar 4. Relacionar
1. Iniciar 2. Seleccionar el tema 3. Explorar (investigar informació sobre el tema en general) 4. Formular una tesi o tema específic
1. Definir les Tasques . Definir el problema . Identificar les necessitats 2. Estratègies per buscar la informació
1. Formular / analitzar les necessitats d'informació. 2. Identificar / avaluar les possibles fonts.
1. Elegir un tema ampli 2. Obtenir una perspectiva global del tema 3. Limitar el tema 4. Desenvolupar la tesi / establir l'objectiu 5. Formular preguntes per encarrilar la investigació 6. Planejar la investigació i la producció
Pas 2: buscar i avaluar informació
2a ETAPA: Accedir als recursos 5. Localitzar 6. Seleccionar 7. Recopilar 8. Col·laborar
5. Recopilar (reunir la informació sobre el tema )
3. Ubicació i accés . Localitzar els recursos . Trobar la informació dins dels recursos
3. Localitzar els recursos individuals. 4. Examinar, seleccionar i rebutjar recursos individuals.
7. Trobar, analitzar, avaluar les fonts.
Pas 3: analitzar la informació
3a ETAPA: Processar la informació 9. Analitzar / avaluar 10. Provar 11. Seleccionar 12. Sintetitzar
6. Presentar, organitzar, esquematitzar, resumir, escriure.
4. Utilitzar la informació . Comprometre's- llegir, veure, escoltar, etc. . Extreure informació rellevant 5. Sintetitzar
5. Interrogar / utilitzar els recursos individuals 6. Registrar / emmagatzemar la informació 7. Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació
8.. Avaluar les proves, prendre notes, compilar la bibliografia 9. Establir conclusions, organitzar la informació en un esquema.
Pas 4: sintetitzar i utilitzar la informació
4a ETAPA: Transferir l'aprenentatge 13. Revisar 14. Presentar 15. Reflexionar 16. Transferir
7. Avaluar el resultat i el procés
6. Avaluació . Jutjar el producte . Jutjar el procés
8. Donar forma, presentació, i comunicació de la informació. 9. Avaluació de la tasca
10. Crear i presentar el producte acabat. 11. Material de Reflexió - és satisfactori el document / l'escrit?
Traducció i ampliació en base a documentació extreta d'Eduteka: Quadre (2002) i Model Gavilán (2006)

El model Big6 és un des més utilitzats actualment mundialmentprivate.gif
Wikis: fer un wiki, aplicacions educatives
Weblogs com a eines didàctiques
Què és el Portfoli educatiu?
Portfoli i Metodologies per a Projectes Col·laboratius