BIBLIOGRAFIA I PÀGINES WEB private.gif


MONEREO, C. (coord.) (2005): Internet y competéncias básicas, Barcelona, GRAÓ

ABULÍ, A. i altres Grup Bibliomèdia de la FMRPC (2005): La biblioteca mediateca - D'infantil a secundària, Barcelona, Associació de Mestres Rosa Sensat (amb CD-ROM) .[Data de consulta: setembre de 2006] <versió en línia>

ILLESCAS, M.J. (2003) Estudiar e investigar en la biblioteca escolar. La formación de usuarios, Navarra, [document en línia]. Dirección General de Enseñanzas Escolares y Professionales.[Data de consulta: novembre de 2006] <versió completa en format pdf>

MORANTE MILLA, A. (2002). Curs d’aprofundiment en les TIC. Mòdul de recerca a Internet [document en línia]. Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. [Data de consulta: setembre de 2006]<http://weib.caib.es/formacio/distancia/material/tic/internet.pdf>

DECLARACIÓN DE ALEJANDRIA SOBRE LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. FAROS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. (2005). [document en línia]. UNESCO / National Forum on Information Literacy [Data de consulta: octubre de 2006]. <http://www.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc-es.html>

FUENTES AGUSTÍ; M. Naufragar a internet. Estratègies de cerca d'informació en xarxes telemàtiques. [document en línia]. Virtual Educa 2001[Data de consulta: setembre de 2006] <http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/0109037/fuentes.html>